Adatvédelmi feltételek

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

 

I.FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

1.Természetes Nőgyógyászat Kft.  (székhelye:1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11), továbbiakban Adatkezelő.

Képviseli: Dr. Kovács Zoltán

2. Dr. Kovács Zoltán egyéni vállalkozó, (székhelye:1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11), továbbiakban Adatkezelő.

 

E-mail: termeszetesnogyogyaszat@gmail.com

Telefon: +36 1 209 0179

 Honlap: www.termeszetesnogyogyaszat.hu

 

 II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.);
 •  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.törvény
 • 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről és
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:Eütv.);
 • foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK -(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) –továbbá
 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikk. 1-2-3.pontjában foglaltrendelkezéseknek

 

III.FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, ÉRINTETTEK

 

A páciens tájékoztatáshoz, hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés.

3.1.A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja.

 

Személyes adatadatkezelés célja
e-mail cím
 • kapcsolattartáshoz szükséges adat
 • leletküldés (Adatkezelő alkalmazottak és külsős teljesítésbe bevont szolgáltatók)
 • egészségügyi tájékoztató és reklámcélú levélküldés

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot (pl. az Ön nevét) tartalmazzon. Az Ön döntésétől függ, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön személyére, kilétére utaló információt tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja.

 Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

 Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a természetesnogyogyaszat@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

4. Az egészségügyi ellátáshoz, gyógykezeléshez kapcsolódóadatkezelés

Jelen tájékoztató alkalmazásában gyógykezelésnek minősül minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot romlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását.

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.1.1.A egészségügyi ellátáshoz, gyógykezeléshez szükséges személyesadatok

 

Személyes adatadatkezelés célja
 • természetes személy azonosító adatok (név; születési hely, idő; édesanyja születési neve) 
 • társadalombiztosítási
 • azonosító jel
 • lakcím
 • e-mail cím·      
 • telefonszám

 

 • az Ön azonosítása, illetve az Önnel való kapcsolattartás azonosítóadatok
 • gyógyító-megelőzőtevékenység hatékony ellátásának elősegítése
 • ellátás finanszírozásának elősegítése
 • kapcsolattartáshoz szükségesadat
 • számla kiállításhoz, elektronikus számla küldéséhez szükséges adat

 4.1.2.Az egészségügyiellátás, gyógykezelés igénybevételéhez szükséges egészségügyi adatok

Jelen pont alkalmazásában egészségügyi adatnak minősül az érintett személy testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

különleges adataz adatkezelés célja
egészségügyi adataz Ön mérlegelésétől függ, hogy milyen adatokat szolgáltat
 • az Ön eredményes gyógykezelésének elősegítése;
 • az Ön egészségi állapotának nyomon követése;
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele;
 • a betegjogok érvényesítése;
 • statisztikai vizsgálat;
 • az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése, az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése

 Amennyiben Ön foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében munkavállalóként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását, úgy a fentiek kiegészülnek az alábbi adatkezelési célokkal:

különleges adataz adatkezelés célja
egészségügyi adat
 • a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik;
 • a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések –ideértve a fokozott expozíciós eseteket is –kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele
 • foglalkozással kapcsolatos megbetegedések nyilvántartása

Valamennyi egészségügyi adatszolgáltatás az Ön mérlegelésétől függ, Ön jogosult eldönteni, hogy milyen adatot bocsát az Adatkezelő rendelkezésére. A mérlegelés során kérjük, legyen figyelemmel saját érdekeire, hiszen gyógykezelésének eredményessége nagyban függ a kezelőorvosa rendelkezésére bocsátott információktól, illetve arra, hogy Ön köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, és ennek keretében tájékoztatni őket

 •  mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről);
 • saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti (így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról);
 • minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az Ön által a munkáltatójának adott hozzájárulás, amely alapján a munkáltatója adatainak átadására jogosult.

 

4.3. Az adatkezelés időtartama

Ön jogosult hozzájárulását az önkéntesen rendelkezésre bocsátott, és a gyógykezelés során fel nem használt adatai –így e-mail címe és telefonszáma –vonatkozásában visszavonni.

Az egészségügyi dokumentációra vonatkozó adatkezelés kötelező időtartamát az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) határozza meg, amelynek rendelkezései az Adatkezelőre nézve kötelezőek, így az adatkezelés időtartama az ott meghatározott időtartamokhoz igazodik.

Egészségügyi dokumentáció a gyógykezelés során az Adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

 

5. Adatkezelő honlapjának látogatásával kapcsolatos adatkezelés

 A www.termeszetesnogyogyaszat.hu tulajdonosa és üzemeltetője Dr. Kovács Zoltán.

 Az adatkezeléssel érintettek köre:

A webhelyet meglátogató minden Felhasználó (a továbbiakban érintett), a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  Az adatkezelés jogalapja:

 A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) 6. cikk(1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az érintett a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez. Az adatkezelő webhelye online kapcsolat felvételi űrlapot tartalmaz. Ezen adatkezelés tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) 6. cikk(1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez, a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához, a webhely látogatottságának méréséhez szükséges adatok körét érinti, így különösen az érintett által használt eszköz IP címét. Az online kapcsolatfelvétel tekintetében a kezelt adatok köre az érintett által megadott személyes adatok, így különösen a név, cégnév, telefonszám és elektronikus elérhetőség. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, továbbá a webhely látogatottságának mérése annak érdekében, hogy az érintettek igényeinek megfelelően alakíthassa az adatkezelő. Ez utóbbi adatok méréséhez az adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Az online kapcsolatfelvétel tekintetében az adatkezelés célja az érintettel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése.

 

IV.FEJEZET

 TITOKTARTÁS

 6. Az orvosi titoktartás

Ön jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott orvosi titkot –amely az egészségügyi és személyes adatok együttese –csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Önnek joga van továbbá arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. Az Adatkezelő az orvosi titkot fokozott védelemben részesíti; az orvosi titok harmadik személy részére történő kiadására kizárólag abban az esetben jogosult, ha Ön – a kiszolgáltatandó titokkör pontos ismeretében – írásbeli felmentést ad a titok kiadására; valamint ha az adatátadásra törvény hatalmazza fel vagy kötelezi az Adatkezelőt, mint adatkezelőt.

 Az Ön hozzájárulása hiányában is közölni kell egészségügyi adatait, ha azt

 • törvény elrendeli;
 •  mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi;
 • ·az Ön ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya az Ön egészségi állapotának károsodásához vezethetnek.

 

V.FEJEZET

ADATBIZTONSÁG, ADATVÉDELEM

  

7. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 7.1.Az adatokhoz valóhozzáférés

Az Ön által megadott személyi és egészségügyi adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, és a gyógykezelésben közreműködő személyek (pl. közreműködő orvosok) férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az Ön gyógykezelésében közreműködő orvosok és asszisztensek az adott vizsgálat vagy kezelés lefolytatása érdekében megismerhetik az Ön személyes és egészségügyi adatait. Emellett például az Adatkezelő gyógyító tevékenységében közreműködő egyéb személyek pl. a laboratóriumi vagy szövettani szolgáltatást végző társaságok alkalmazottai szintén megismerhetik az Ön személyes adatait is, ha gyógykezelése során szövettani vizsgálat vagy laborvizsgálat elvégzése válik szükségessé. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára, például ha Ön olyan súlyos fertőző betegségben szenved, amellyel kapcsolatban a járványügyi szabályok előírják a megfelelő egészségügyi intézmények (pl. Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Epidemológiai Központ) értesítését.

 7.2.Adatbiztonságiintézkedések

 7.2.1.Papíralapú tárolás

Papíralapon az Adatkezelő az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációt az alábbi címen, külön helyiségben tárolja:1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11.

 7.2.2.Elektronikus tárolás

Az Adatkezelő az adatok rögzítése során a Dokirex betegirányítási rendszert használja, melynek célja, hogy a személyes és egészségügyi adatokat oly módon rendszerezze, amely a gyógykezelés adminisztrációját a kezelőorvos számára a leginkább megkönnyíti.

 

7.3.Biztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Ön személyes és egészségügyi adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Ennek érdekében a papír alapú és elektronikus adatokhoz az orvosnak és asszisztensnek van hozzáférési jogosultsága.

  

VI. FEJEZET

PÁCIENS JOGOK

  

8.Az adatkezeléssel kapcsolatosjogai

 8.1.A tájékoztatás kéréshez valójog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelő tájékoztatását vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen személyes és egészségügyi adatait kezeli, egyúttal kérheti a jogalap, az adatkezelési cél, a forrás és az adatkezelés időtartamának megjelölését; továbbá arra vonatkozó tájékoztatását, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította személyes vagy egészségügyi adatait. Ön jogosult megismerni az Önről készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen azzal, hogy az egészségügyi dokumentációval az Adatkezelő mint egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal pedig Ön, mint beteg rendelkezik.

 Ön jogosult továbbá

 •  a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni;
 • az Önre vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni;
 • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, arról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni;
 • a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni;
 • egészségügyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.

 Az Adatkezelő az erre irányuló kérelmet annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 8.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy módosítsa valamely személyes adatát (például kérheti e-mail címének módosítását). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Egyebekben az egészségügyi dokumentációval kapcsolatban Ön jogosult az Ön által pontatlannak vagy hiányosnak vélt, Önre vonatkozó egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

 

 8.3.A betekintéshez való jog korlátai, illetve speciális esetei

Amennyiben az Önről készült egészségügyi dokumentáció más személy magán titokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak az Önre vonatkozó rész tekintetében gyakorolhatja betekintési jogát. Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az Eütv. által arra felhatalmazott személyt illeti meg.

Az Ön házastársa, egyenesági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelme alapján – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – biztosítjuk az egészségügyi dokumentációba való betekintés jogát, ha

 • az egészségügyi adatra a kérelmezők életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség, és
 • az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

 Az Ön halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségén kivonatot, másolatot készíteni.

 

8.4.A tiltakozáshoz valójog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő adatkezelése ellen írásban tiltakozzék, ha személyes adatát közvetlen üzletszerzés vagy közvélemény-kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön adatait pl. egészségpénztár vagy biztosító részére kívánná átadni.

 

9. Az adat kezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek elérhetőségei azalábbiak:

 • székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
 • postacím: 1530 Budapest Pf.5;
 • honlap: http://www.naih.hu;
 • telefon: (+36 1) 3911400;
 • telefax: (+36 1) 3941410;
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő egyébként kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége és titoktartási kötelezettségének gyakorlása során az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződésnek, a vonatkozó szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

 10. Egyéb rendelkezések

A weboldal fenntartja a jelen Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért ajánlja, hogy időnként újra látogasson el a nyilatkozatot tartalmazó weboldalra.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje az irányadó.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2020.01.01. napjától hatályos visszavonásig.

 Dr. Kovács Zoltán

 

 

Bejelentkezés
online vagy telefonon

Telefonszám:  06 1 209 0179 vagy 06704035839  (hétfő , szerda, csütörtök 7-16-ig elérhető)
A foglalás megerősítő  sms és e-mail küldésével válik véglegessé. Amennyiben ezt a foglalást követő 72 órán belül nem kapta meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, mert e nélkül nem tudjuk fogadni. Megértését köszönjük.